Arvot

Käpyrinne ry:n toimintaa ohjaavien arvojen taustalla on yleiset sosiaali- ja terveyspalveluja koskevat arvot ja eettiset toimintaperiaatteet sekä hyvän hallintotavan periaatteet.

Käpyrinne ry:n arvoissa kaiken lähtökohtana on ihmisarvon kunnioittaminen, jossa jokaisella on yhtäläinen oikeus arvokkaaseen elämään.

Kulttuurisensitiivisyys  ja yhteisöllisyys syntyvät rikastavan vuorovaikutuksen yhteisössä, jossa erilaiset kulttuurit,  verkostot, innostus ja oppiminen lisäävät merkityksellisyyttä ja luovuutta arjessa.

Voimavaralähtöisyyden ja osallisuuden mahdollistajana on ikäihmisiä yksilöllisesti kunnioittava kiinnostus. Ymmärtämällä yksilön tarpeita ja jäljellä olevia voimavaroja, voimme tukea osallistumista, läsnä olevaa kohtaamista sekä kannustaa ihmisiä käyttämään omia voimavarojaan.

Kestävä kehittämisen ja kehityksen perusteena on yhteiskuntavastuullinen, inhimillinen ja ekologinen hyvinvoinnin tuottaminen, jossa kehitetään laadukasta palvelutyötä sekä tulevaisuuden johtamis- ja työkulttuuria.